03میلیاردتیممنصوریان 02میلیاردتریموشرکا!

Piroozi - - اخبار - ‪Rouzbeh Delavar‬ Rouzbeh@piroozidaily.ir

معمایی شده کردار و رفتار بعضی از هواداران رقیب ، در ماجرایی که مــی خواهیم در این بخش به واکاوی آن بپردازیم بدون شــک و تردیدی باید از مدیران اســتقالل بپرســیم که چه بالیی بر ســر این تیــم آوردند ؟ میلیارد میلیــارد هزینه برای چی؟ بــرای کی ؟! اگر میخواهند هزینه های 3 فصل اخیر را به کســب جام و موفقیت ربط بدهنــد ، من نگارنده هرچقدر به ذهــن و افکار خود رجوع می کنم به جایی نمیرســم ، شاید باید چشمانی بصیرت داشت تا شاهکار این عزیزان را دید که ما از آن بی نصیبیم ! آنچه که عیان است میلیاردها تومان هزینه و به جیب برخی دالل و بازیکن رفت ولی جامی در کار نبود! اگر رتبه شانزدهمی استقالل این فصل را یک اتفاق در اول فصل تلقی کنیم ( یک چهارم فصل تمام شــده )! در 2فصل قبل استقالل چه عنوان قابل توجه ای کســب کرد ؟ غیر از ایــن بود که هواداران استقاللی ها در 2 فصل قبل با قهرمانی استقالل خوزستا ! به خیابانها ریختنــد و به پایکوبــی پرداختند آن هم به این علــت که همنام و همرنگ پیراهن این تیم اســت !!!؟ یا ســال قبل هم نتیجه ای غیر از آبروریزی آسیایی به ارمغان آوردند ؟ دقت فرمودید ؟ کاری به برخی هواداران احساســی رقیب نداریم، حرف ما این است وقتی قرار بر این باشــد که این همه هزینه را برای تیمی انجام بدهند که طرفداران آن بیشتر از آرم و لوگوی خود به رنگ آبی (هر شهری ) عالقه دارند ، چه اصراری برای هزینه های اینچنین سرســام آور است ؟ وقتی اکثر آنها بــرای بازی های برون مرزی و مقابل تیم های غرب ، الپورت تیمهای خود را می دهند و برای پیروزی آنها دست به دعا می شوند! البته باید حســاب اکثر هواداران واقعی استقالل را از عده ای از آنها جدا کنیم . اما ریز مطلب و لپ کالم مشخص است ، تیم استقالل به جایی رسیده که برای افتخــارات و بردهای دیگر تیم ها افتخار می کنند و میلیارد میلیارد هزینه برای این تیم جمع می شود و به جیب برخیها میرود، تازه ترین اخبار از اردوگاه آبی ، تالش برای جذب فاتح تریم با قیمت باالی 20 میلیارد تومان ناقابل است ! اندکی تفکر لطفا !

اســتقالل را به کجا می برید؟! 30 میلیارد تومان بستید حاال در حال مذاکره با تریم هســتید و پیشــنهاد 5 میلیون دالری او برای دو ســال را مطرح می کنید؟! ما که باور نمی کنیــم او با چنین مبلغی بیاید اما حتی 2/5 میلیون دالربرای یک فصل هم کم رقمی نیســت. می شــود چیزی حدود 10 میلیارد تومان تازه هزینه مربی گلرها، دو دستیار فنی و آنالیزورها و بدنساز مدنظر . ماشین حساب هنگ کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.