پاتدردربیاهواز

Piroozi - - اخبار -

سه شنبه 4 مهرماه ،1396 هفته هشتم لیگ هفدهم، استادیوم: غدیر اهواز ، ساعت ،17:30 تماشاگر: 1100 نفر داوران: وحید کاظمی، بابک داوری و فرهاد مروجی

فوالد خوزستان: حامد لک، عبداهلل کرمی، ایوب والی، فرزاد جعفری، عبداهلل ناصری، احمد عبداهللزاده، ســینا مریدی(6۴- میالد بدرقه)، پیمان شــیرزادی، نوید عاشــوری، رحیم زهیوی(38- هادی حبیبینژاد) وآرش افشین(66- فرشاد جانفزا). سرمربی: سید سیروس پورموسوی گل: عبداهلل ناصری۴5 کارت زرد: رحیم زهیوی و عبداهلل کرمی کارت قرمز: عبداهلل کرمی(1۴) استقالل خوزســتان: وحید شیخویســی، عقیــل کعبی، موسی کولیبالی، ابوالفضل عالیی، حسین بهرامی(96- سابا تاوادزه)، سید علیرضا زندوی(97- وحید عسگرپور)، میثم دورقی، سلمان بحرانی، کلودیو مارینی جونیور، فرید بهزادیکریمی و رضا کرمالچعب(35- حسین صادقی) سرمربی: عبداهلل ویسی گل: موسی کولیبالی3+09 کارت زرد: میثم دورقی، رضا کرمالچعب و عقیل کعبی نمای بازی: دربی جنوبی ها که دیداری حســاس و التهاب بود در حالی به پایان رســید که دو تیم در نهایت به تساوی رضایت دادند. در این جدال که یک اخراجی هم داشــت در شــرایطی به پایان رسید که فوالد با وجود یار اخراجی اش توانست تا ثانیه های پایانی مقاومت کند اما تالش آبی های خوزستانی در دقیقه 90+3 منجر به گل تساوی شد . مقاومت فوالد دو دقیقه به پایان بازی با اشتباه ایوب والی در دفع توپ و گلزنی کولیبالی شکسته شد تا هر دو تیم از دربی خوزستان صاحب یک امتیاز شوند.

شرح گلها: دقیقه ۴5: پاس در عمق عالی زهیوی از میانه زمین، ناصری که فرار تند و تیزی را انجام داده بود در موقعیت تک به تک قرار داد تا این بازیکن با ضربه تمام کننده دقیق دروازه استقالل خوزستان را باز کند. دقیقه :90+3 ارسال توپ به محوطه جریمه فوالد را والی با ضربه کم قدرت و اشتباه برگشت داد تا کولیبالی با شوت زمینی دروازه فوالد را باز کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.