شایعهایکهتکذیبشد!

Piroozi - - اخبار -

دوشنبه شب شایعه عجیبی درباره مهدی طارمی مطرح شد. اینکه او علیرغم محرومیت ۴ماهه می تواند در بازی دیشب پرسپولیس و الهالل حاضر شود. شایعه ای که خمارلو آن را رد کرده. پندار خمارلو درباره این موضوع گفته: طارمی از ســوی فیفا محروم است و از سوی محروم نبوده و به دلیل همین محرومیت از او استفاده نخواهیم کرد.

AFC

صفحه شــخصی مهــدی طارمی در اینســتاگرام در آســتانه بازی پرسپولیس و الهالل در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا هک شد. این اتفاق در حالی افتاده اســت که طارمی به خاطر حکمی که فیفا داده از حضور در این بازی محروم اســت. نکته دیگر این که پیج طارمی برای دومین بار در روزهای اخیر هک شده است. صفحه او در اینستاگرام یک روز قبل از بازی برگشت پرسپولیس و االهلی عربستان هم هک شده بود!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.