تزیینورزشگاهمحمدبنزایدپیشازبازیباپرسپولیس!

Piroozi - - اخبار -

باشــگاه الهالل عربســتان پرچم های خود را یک روز مانده به بازی پرسپولیس در سکوهای ورزشــگاه محمد بن زاید ابوظبی قرار داد. تیم فوتبال پرســپولیس دیشب ســاعت 19:30 به وقت تهران در بازی رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا مقابل الهالل عربستان در ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی صفآرایی کرد.در این راستا باشگاه الهالل دوشنبه شب پرچمهای آبی رنگ خود را در تمام سکوهای خود گذاشت تا هواداران به محض ورود به ورزشگاه محمد بن زاید به راحتی از آن استفاده کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.