آرزويسامیجابربرایالهالل

Piroozi - - اخبار -

اسطوره باشگاه الهالل عربستان چند ساعت قبل از دیدار این تیم با پرسپولیس برای تیمش آرزوی موفقیت کرد.در این راستا در حالی چند ســاعت بیشتر برای شروع این بازی حساس نمانده است، سامی جابر، اسطوره تیم ملی عربستان و باشگاه الهالل با انتشار پیامی برای موفقیت تیمش مقابل پرسپولیس آرزوی موفقیت کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.