تاثير06درصدیطارمیدرگلهایآسياييوقهرمانيليگ

برای کسانی که می گویند ای کاش باز نمی گشت

Piroozi - - اخبارکوتاه - ‪Marjan Golchin‬ marjan@piroozidaily.ir

در 10 بازی که سرخپوشــان در لیگ قهرمانان آسیا پشت سر گذاشــتند، 15 گل وارد دروازه حریفــان کردند و از این 15 گل 7 گل را مستقیما خود مهدی طارمی به ثمر رسانده است. این مهاجم همچنین یک پاس به وحید امیری در بازی مقابل الریان داد و یک پاس هم به مدافع لخویا داد تا دروازه خودشــان را باز کند و بدین ســبب در گل هایی که پرســپولیس در لیگ قهرمانان آسیا به ثمر رســانده تاثیری 60 درصدی داشته است. طارمي فصل قبل هم که با جدایي از ریزه به پرســپولیس بازگشت با به ثمر رساندن 16 گل نقش غیرقابل انکاري در قهرماني سرخ ها در لیگ داشت.

این متن برای کسانی است که بعد از محرومیت طارمی از سوی فیفا می گفتند ای کاش این بازیکن از ریزه اسپور بازنمیگشت. اما بد نیســت بدانید که اگر مهدی طارمی برنمی گشــت پرسپولیس به این مرحله از لیگ قهرمانان آســیا نمیرسید و چه بسا قهرمانی فصل گذشته سرخ ها نیز به وقوع نمی پیوست. به راستي که تاثیر طارمی در قهرمانی فصل گذشته سرخ ها و همچنین صعود در لیگ قهرمانان آسیا مساله ای است انکار ناپذیر.

بازی اول; خنثی در بازی اول سرخپوشــان در لیگ قهرمانان آسیا مقابل الهالل تک گل سرخپوشان روی ضربه استادانه محسن مسلمان به ثمر رسید و بعد از آن تالش های پرســپولیس برای باز کردن مجدد دروازه تیم عربستانی بی نتجه ماند و در نهایت الهالل در دقایق پایانی روی یک ضربه ایستگاهی به گل رسید تا بازی با تساوی 1-1 خاتمه پیدا کند.

بازی دوم; تبدیل باخت به برد! گل دوم سرخپوشــان در لیگ قهرمانان آســیا در بازی دوم و مقابل الوحده امارات به ثمر رسید و زننده گل کسی نبود جز وحید امیــری. مهاجم سرخپوشــان در دقیقه 4 بــازی، روی پاس زیبای مهدی طارمی صاحب موقعیتی مناســب شــد و اولین گل خود و دومین گل پرسپولیس در لیگ قهرمانان را به ثمر رساند. بعد از این گل پرســپولیس و علی الخصوص طارمی موقعیت های زیادی برای گلزنی بدست آوردند اما یکی پس از دیگری از دست رفت.

با شــروع نیمه دوم تیــم الوحده که نمی خواســت در خانه خودش مقابل پرســپولیس بازنده باشد به قصد جبران پا به میدان گذاشت و در همان ابتدای نیمه اول 2 گل به ثمر رساندند. با وجود موقعیت های زیاد و اینکه سرخپوشــان تیم برتر میدان بودند اما با نتیجــه 2-1 از حریف عقب بودند امــا در نهایت مهدی طارمی به جبران موقعیت های از دســت رفتــه برآمد و در دقایق 81 و 90 با 2گل پیاپی خود پرسپولیس را از یک باخت خارج از خانه نجات داد.

بازی سوم; گل بی حاصل در بازی مقابل الریان در همــان دقایق ابتدایی طارمی با یک فرار خوب با دروازه بان حریف تک به تک شــد تا سومین گل خود و پنجمین گل پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا را به ثمر برساند. در نهایت بازی با نتیجه 3-1 به ســود الریان به پایان رســید تا گل طارمی بدون حاصل باقی بماند.

بازی چهارم; خنثی پرســپولیس در بازی چهارم مقابل تیم الهالل در مســقط به عنوان مهمان پا به میدان گذاشــت و این بازی در نهایت با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

بازی پنجم; پنالتی از دست رفته! در بــازی پنجم سرخپوشــان در آزادی میزبان الریان بودند و برای جبران نتیجه بازی رفت پا به میدان گذاشــتند. توپ و میدان در اختیار پرسپولیســی ها بود و این تیم موقعیت های زیادی روی دروازه حریــف ایجاد کرد که هیچ کدام تبدیل به گل نشــد اما در نیمه دوم بازی، پرســپولیس صاحب یک ضربه پنالتی شــد. مهدی طارمی پشت پنالتی حساس این بازی ایستاد و با یک ضربه عجیب چیپ توپ از بــاالی دروازه الریان بیرون رفــت. این پنالتی از این حیث اهمیت فراوانی داشــت که سرخپوشان با برد در این بازی می توانستند صعود خود به مرحله بعد را مسجل کنند اما با گل نشدن این پنالتی همه چیز به اما و اگر های روزی آخر کشیده شد.

بازی ششم; آتش بازی طارمی در آزادی گل نخست این دیدار با اشتباه دروازه بان الوحده و تیز هوشی ســروش رفیعی به ثمر رسید. بدین ترتیب ســروش رفیعی زننده ششــمین گل سرخپوشان در آسیا لقب گرفت. 3 دقیقه بعد از گل رفیعی این مهدی طارمی بود که دومین گل پرســپولیس را به ثمر رساند.

در نیمه دوم روی یکی ،دو اشتباه فردی و عدم تمرکز مدافعان پرســپولیس نتیجه بازی به تســاوی 2-2 کشیده شــد اما مهدی طارمــی که قصد جبران پنالتی بازی قبل را داشــت در دقایق 54 و 70 دو گل دیگر به ثمر رســاند تا نخستین هتتریک او با پیراهن پرســپولیس، مقابل الوحده و در لیگ قهرمانان آســیا رقم خورده باشــد. با توجه به نتیجه بازی الهالل و الریــان و برد پرگل الهالل مقابل الریان در نهایت سرخپوشان به دور بعد صعود کردند.

بازی هفتم; باز پنالتی و باز هم طارمی! بعــد از صعــود پرســپولیس به مرجلــه یک هشــتم نهایی، سرخپوشــان در نخستین بازی در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی به مصاف لخویا، قهرمان لیگ ستارگان قطر رفتند تیمی با بازیکنان میلیــاردی که بعضا هزینه خرید یکی از این بازیکنان با بودجه یک سال پرسپولیس برابری می کند.

در حالی که سرخپوشــان با حکم AFC از حضور تماشاگران محروم بودند تیم برتر میدان بودند و موقعیت های خوبی نیز بدست آوردند که متاسفانه از دست رفتند.

در این بازی نیز سرخپوشــان در نیمه دوم صاحب یک ضربه پنالتی شــدند که در نهایت طارمی زننــده ضربه پنالتی، با واکنش دروازه بان لخویا رو به رو شــد تا این پنالتی هم از دست رفته باشد و بــا توجه به پایان بازی با تســاوی بدون گل همه چیز به بازی در دوحه کشیده شود.

بازی نهم; بی تاثیر! در دیدار رفت 2تیم و در حالی که پرسپولیس در مسقط تنها اســما میزبان بود بازی تا دقیقه 71 با نتیجه صفر-2 به سود حریف عربســتانی پیگیری می شــد و مهدی طارمی که در این بازی آن فروغ و درخشش همیشگی را نداشت در دقیقه 64 جای خود را به گادوین منشا داد.

در نهایــت این دیدار با 2 گل دقایق پایانی تیم ســرخپوش با تساوی 2-2 خاتمه یافت.

بازی دهم; طارمی خیال همه را راحت کرد پرســپولیس و االهلی در ورزشــگاه محمد بن زاید ابوظبی به مصاف هم رفتند.

بازی تا دقیقه 80 با تســاوی 1-1 پیگیری می شــد و با این نتیجه االهلی تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آســیا بود تا اینکه در دقیقه 80 داور خطای هند بازیکن االهلی در محوطه شش قدم را پنالتی تشخیص داد و گادوین منشا این پنالتی را به گل تبدیل کرد.

دقیقه 93 بشار رسن با نفوذ به محوطه جریمه دومین پنالتی را از نماینــده االهلــی گرفت و این بار مهدی طارمی پشــت ضربه پنالتی ایستاد و در دقیقه 94 سومین گل پرسپولیس را وارد دروازه االهلی کرد تا خیال همه راحت شود.

در مجموع ما معتقدیم اگر باشــگاه در پي شکایت ریزه اسپور در دفاعیه مدعي نميشد که طارمي قبل از عقد قرارداد با تیم ترکیه اي در تاریخ ســي ام خرداد با پرسپولیس قرارداد بسته شاید امروز حکمي هم صادر نميشد و پرسپولیس ميتوانست بر اساس دفاعیه وکیل طارمــي مبني بر اینکه قرارداد مهدي با ریزه منوط به صدور اي اف ســي بوده و ریزه درخواست اي تي ســي نکرده از شر این جریمه و محرومیت ها خالص شود و بخاطر « عدم صداقت» به رغم فیفا متحمل چنین جریمه اي نشود اما حاال. . .

یادمان باشــد طارمي نقش عمده اي در قهرماني سرخ ها پس از 9 فصل در لیگ داشــت و در آسیا هم صعود به نیمه نهایي نقش غیرقابل انکاري داشت.

بازی هشتم; جبران به سبک مهدی در بازی برگشــت مقابل لخویا و در دوحــه با توجه به قدرت حریف و همچنین آب و هوای خاص دوحه سرخپوشان کار سختی پیش رو داشتند.

در همان نیمه اول روی کار بسیار زیبای وحید امیری و پاسی که به مهدی طارمی داد این بازیکن در موقعیتی مناسب قرار گرفت و بعد از پشت سر گذاشتن یکی از مدافعان لخویا در حالی که قصد داشــت به امیری که در موقعیت مناسب تری بود پاس دهد توپ به پای مدافع اسپانیایی حریف برخورد کرد و وارد دروازه لخویا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.