سوپراستاریبهنامکریمی

Piroozi - - اخبارکوتاه -

دیدار تیم های نفت تهران و سپاهان فارغ از همه جنبههای فنی اش، به واســطه حضور علــی کریمی جذابیت خاص خودش را دارد؛ زیرا تماشــای علی کریمی فی نفسه جذاب است، چه در قامت بازیکن و چه در مقام سرمربی!

نفت تهران با دنیایی از مشــکالت و حواشــی و تنها با تکیه بر نام علی کریمی امروز میزبان سپاهانی است که حاال با متوقف کردن پرسپولیس خیز بلندی برای بازگشت برای روزهای اوجش برداشته است. هرچند شــاگردان کرانچار هنوز در رتبه دوازدهم قرار دارند اما بعید به نظر می رســد علی کریمی با داشته هایش بتواند حرفی برای گفتن داشته باشد.

سومین تجربه جادوگر

هنوز علت بازگشــت کریمی به نفت تهــران برای خیلی ها نامعلوم است.

وقتی جادوگر شــرایط بهم ریخته تیمش را در همان ابتدای فصــل دید، عطای مربیگری را به لقایش بخشــید اما بعد از چند هفته در بازگشــتی غیرمنتظره خودش را حاال گوشه رینگ گیر انداخته و روزهای ســختی را پیش رویــش می بیند. کریمی بعد از یک مســاوی مقابل گســترش فوالد و باخت3 بر یک در برابر پیکان، ســپاهانی را مقابــل خود می بیند که بعــد از یک بازی مهیج با پرســپولیس حاال ولع زیادی برای بردن دارد.

دستان خالی کریمی

شــاید بتوان گفت نفــت تهران یکی از بدتریــن تیم ها در دوران آماده ســازی بود. عدم جذب بازیکنان کارآمد و تمرینات نصفــه و نیمه باعث شــد شــرایط فنی تیم چنگی بــه دل نزند. هرچند حمید درخشان این تیم را 4 هفته با چنگ و دندان سرپا نگه داشت اما شرایط روز به روز بغرنج تر از آن می شود که حتی علی کریمی بتواند فرشــته نجات این تیم باشد.

جادگر که در بازگشــت به نفت چنــد بازیکن تیم را جواب کرد، برای ارنج 11 بازیکن اصلی اش ســتاره خاصی ندارد و باید دلخوش به همین داشــته ها باشد و امیدوار به اتفاقات!

سپاهان و نقشه برد دوم

ســپاهانی ها در این فصل 2 بار متحمل باخت مقابل پدیده و فوالد شــده اند که باخت در مشــهد آن هم بــا 4 گل بدترین نتیجه آنها بوده است.

تنها نقطه روشــن طالیی پوشــان برد شهرآورد اصفهان بود کــه موفق شــدند در دیدار تماشــایی با نتیجه 2 بــر صفر امیر قلعه نویی و شــاگردانش را شکســت دهند. حاال به نظر می رسد

کرانچار و سبدی از ستاره

برخــالف کریمی، کرانچار بازیکنــان نامی زیادی در اختیار دارد و شــاید تنها دغدغه اش احیاء ستاره هایش و بازی گرفتن از آنها باشــد. کرانچار دســتش آنقدر باز بوده که در این 7 بازی بتواند از 2 دروازه بان استفاده کند.

مهدی صدقیان و لی اولیویرا 3 سنگربان سپاهان تا اینجای کار بوده اند. ساســان انصاری، مهرداد محمدی، جالل الدین علی محمدی و حتی مروان حسین و رسول نویدکیا از جمله بازیکنان کلیدی تیمشان هســتند که کرانچار برای هماهنگی آنها نیاز به زمان دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.