عبدی:امیدوارمپرسپولیسبهفینالبرسد

Piroozi - - اخبارکوتاه -

بهــادر عبدی گفت: در تابســتان چند پیشــنهاد لیــگ برتــری داشــتم. مبلغ و آپشــنهای آنها بــه نوعی بود کــه تصمیم گرفتم لیگ دســته اول را انتخاب کنیم. به حضور ثابــت در تیمهای لیگ برتری عادت داشــتم و برایم سخت بود برخی پیشنهادها برای حضور در لیگ برتــر را بپذیرم. پدرم عالقه داشــت تا به اراک بیایم و حتی برای یک سال هم شــده در این شهر بازی کنم. با وجــود پیشــنهادهای زیاد لیگ دســته اولی که داشــتم تصمیم گرفتــم آلومینیوم را انتخــاب کنم چون پــدر مرحومم این را دوست داشت.

در لیــگ یک بین تیمها اختالف ســطحی وجود ندارد و با کادرفنی جدید آرامش خاصی به بازیکنان اضافه شــده است. ما بازیکنان هم قســم شده ایم که آلومینیوم را به گزینه اول صعود به لیگ برتر تبدیل کنیم.

بازیکــن ســابق پرســپولیس تهــران درخصــوص رویارویــی شــاگردان برانکــو ایوانکوویچ بــا الهالل عربســتان در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آســیا گفت: کار آنها در این مرحله ســخت اســت. دوســت دارم که پرســپولیس فینــال لیگ قهرمانان را تجربــه کند زیرا آنها لیاقت و 40 میلیون هوادار آنها قهرمانی در این تورنمنت اســت. آرزو میکنم این اتفاق رخ بدهد اما متاسفانه پیش از این بازی ماجرای محرومیت مهدی طارمــی پیش آمــد. پرســپولیس بازیکنان خوبی دارد که میتوانند جایگزین او شــوند مثل علیپورو منشــا. میتوانند از این مرحله موفق خارج شــوند از نظر من طارمی امســال یکــی از بهترین بازیکنان آسیا بود. آمار او در لیگ برتر و تیم ملی کامال مشخص اســت. امیدوارم این اتفاق همدلی را بین بازیکنان پرســپولیس بیشتر کند. برای آنها آرزوی موفقیت دارم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.