بادامکی:غیبتطارمیبهضررپرسپولیساست

Piroozi - - اخبارکوتاه -

هافبــک تیم فوتبال ســیاه جامگان معتقد اســت کــه تیمش باید شکســت خانگی برابر گســترش فوالد را در بازی با پیکان جبران کند.

حســین بادامکی در خصوص شرایط فعلی ســیاهجامگان پس از شکست هفته گذشــته مقابل گســترش فــوالد گفت: معمــوال بعــد از باخت شــرایط یک تیم خوب نیســت، اما ما سعی کردیم آن بازی را فرامــوش کنیم و حاال بــه فکر بازی با پیکان هستیم.

حســین بادامکــی گفت: مــا باید شکســت قبلی را در بازی با پیکان جبران کنیم تا موقعیت تیم در جدول بهتر شــود. بادامکــی در مورد بــازی با پیکان عنوان کــرد: پیکان تیم خوبی اســت که در چند بازی اخیر نتایج خوبی گرفته اســت. ما بازی ســختی داریم و مقابل پیکان فرصتی برای اشــتباه کردن نخواهیم داشت. ما باید این بازی را ببریم و نســبت به بازیهای قبل بیشــتر تالش کنیم. تا حاال هم در خانه برنده نشــدهایم و امیدوارم اولین برد را در مشــهد بدست بیاوریم. هافبک ســیاه جامگان دربــاره این که قرار اســت این بازی در وزشــگاه امام رضا(ع) برگزار شــود، گفــت: فعال چیزی مشخص نیســت و ما نمیدانیم قرار است در کدام ورزشگاه به میدان برویم. بادامکــی در خصــوص محرومیــت طارمی و باشــگاه پرســپولیس گفت: این خبر برای هواداران خوب نیســت. طارمی یکی از بهترین بازیکنان پرســپولیس است که غیبت او میتواند به ضرر این تیم بشــود و محرومیت پرســپولیس در فصل نقل و انتقاالت اصال نمیتواند به نفع این تیم باشــد.کار پرسپولیس در آینده سخت خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.