طاهریجلویاشتباهاترابگیرد

Piroozi - - اخبارکوتاه - ارد‌الن‌بزرگ‌نیا ‪Ardalan Bozorg Nia‬ ardalan@piroozidaily.ir

یک جای کارمان ایراد دارد. نمی شــود یک باشــگاه همه چیزش درست و روی اصول باشــد اما دچار مشکالت حقوقی شود. حتما یک جای کار داریم مرتکب اشتباه می شویم. باید واقع بین باشیم. نباید همه چیز را درست و بینقص ببینیم. مدیریت باید منصفانه بنشیند و ببیند کجای کار دچار اشتباه شده که امروز باید پرسپولیس تاوان سنگینی بابتش بدهد. معموال مشکالت حقوقی که پیش می آید باید از واحد حقوقی این سوال را پرسید که چه اشتباهی از جانب آنها رخ داده است. در ماجرای مهدی طارمی نقش واحد حقوقی غیر قابل انکار است. می خواهیم بدانیم معاونت حقوقی باشگاه پرسپولیس چقدر روی قوانین اشــراف داشته که در ماجرا طارمی غافلگیر نشود و مانع تاوان دادن پرسپولیس شود؟!

به نظر می رســد نقص ها و ضعف هایی در عملکرد واحد حقوقی باشگاه پرسپولیس وجود دارد و این ضعف ها دارد به پرسپولیس لطمه می زند. وگرنه نباید اینقدر راحت پرسپولیس را در دادگاه فیفا شکست خورده ببینیم.

پرســپولیس در این همه سال بارها از ناحیه شاکیان خود لطمه خورده و پول های بسیاری از کف داده است. همه این شاکیان هم، یا از اشتباهات مدیریت بوده یا اشتباهات واحد حقوقی. باالخره یکی باید پیدا شود جلوی این اشتباهات را بگیرد. چرا این فرد خود علی اکبر طاهری نباشــد. او در این مدت تالش کرد مشــکالت گذشته را حل کند اما حاال مدیریت خودش دچار مشکالتی شده و این مشکالت دقیقا برای زمان مدیریت طاهری است. او باید کمی محکم تر از قبل باشــد و با اشتباهات قاطعانه برخورد کند. امروز مشکل طارمی پیش آمده و فردا ممکن است داستان شــکایت علی دایی از این باشگاه دردسر ساز شود. امیدواریم طاهری خودش زودتر دست به کار شود و افرادی که دارند با اشتباهات و یا اطالعات ضعیف شان به پرسپولیس و مدیریت او لطمه می زنند را از حلقه مدیریت خودش خارج سازد.

پرسپولیس قهرمان می شود ولی زحماتش با اشتباهات وسهل انگاری افراد دچار خطر و زیان می شود. باید جلوی این مشکالت را هر چه سریعتر گرفت.

«عشق است پرسپولیس»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.