پنجعلیوخداحافظی ازتیمملیدراوج

Piroozi - - اخبارکوتاه -

پس از پیروزی انقالب اسالمی و خداحافظی علــی پروین از بازیهای ملی، محمد پنجعلی بازوبند کاپیتانی تیم ملی را به دست بست. مدافع مستحکم تیــم ملی که هنــوز هم هیچ بازیکنی به پــای تواناییهای او نرســیده است در 5 مهرماه ســال 1370 از تیــم ملــی خداحافظی کرد. محمد پنجعلی در اســفندماه ســال 1356 به پرســپولیس آمد و تا خردادماه سال 1373 پیراهن سرخ این تیم را به تن داشت. مدافع و کاپیتان شماره 5 سرخ ها اولین بار فروردین 57 پیراهــن تیم ملــی را بر تن کــرد و در دیدار جام بین قارهای مقابل الجزایر در تهران از تیم ملــی خداحافظی کرد. پنجعلی را باید یکی از پرتداوم ترین بازیکنان تاریخ تیم ملی دانســت،بازیکنی که 14 سال در عضویت تیم ملی بود و 7 سال بازوبند کاپیتانی را بست. کاپیتانــی در تیــم منتخب آسیا از دیگر افتخارات محمد پنجعلــی در دوران بازیگری اســت. در تصویر فوق مدافع مستحکم و با تعصب سالهای دور پرســپولیس را درمراسم آغاز بــازی در کنار رباح ماجر کاپیتان و ســتاره سرشناس تیم ملی الجزایر مشاهده می کنید.ایران در این بازی 1-2 پیروز شــد اما با شکســت در بازی برگشــت، قهرمانی جام بین قاره ای را از دست داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.