با نماینده فوتبال ایران دشمنی نکنید

Piroozi - - صفحه اول - ‪Ardalan Bozorg Nia‬ ardalan@piroozidaily.ir

چند روز اســت به اشــکال مختلــف در این مورد می نویســیم کــه پرســپولیس نماینده فوتبال ایران در لیگ قهرمانان ایران اســت و بعــد از دریافت 4 گل از الهالل عربســتان در بازی رفت بیشــتر از هر زمان دیگر به توجه و همراهی همه اهالی فوتبال ایران نیاز دارد. اما ظاهرا این نوشــته ها به مذاق عده ای خوش نمی آید و آنها یک نفس در تالشــند تا برای این باخت دالیل مختلفی را پیدا کنند! از خوشگذرانی شــب هنگام تا نقش طارمی و غیبت اش در این ناکامی و مشکالت قابل حل در محرومیــت طارمی و همین خوشــگذرانی شــبانه ...و همه بهانههایی شده که فعال بحث زیر ســوال بردن اعضای این باشگاه شیرین تر از حمایــت این تیم در تنهــا 90 دقیقه باقی مانده پرســپولیس در لیگ قهرمانان به چشم بیایــد! مخصوصا نوشــتیم تنهــا 90 دقیقه تا بگوییــم در کنار ناامیدی به وجود آمده بعد از باخت 4 بر صفــر مقابل الهالل که قابل درک اســت اما تنها فرصتی اســت که بتوان از اوج ناامیدی خــود را به اوج امیدواری برســانیم. بــا این وجود به خوبی مــی دانیم عده ای در تالش هســتند تــا این ناامیــدی را تا آخرین لحظــه حفظ کنند و انرزی منفی این ناامیدی را به بازیکنان و در نهایت بازی ســرایت دهند تا بعــد از آن فرصت بــرای پرداختن به یک سری تسویه حساب های شخصی برای همین افراد وجود داشته باشد. فعال بحــث های جالبی در ایــن مورد مطرح می شــود. می دانیــم در موردش بنویســیم صدای خیلــی ها از جمله همــکاران مان در مــی آید و هزار و یک انــگ به ما خواهند زد. اما چون پای پرســپولیس در میان است چرا باید سکوت کرد؟! پرســپولیس ســال ها به خاطر بــی درایتی مسووالن ارشــد ورزش در بدترین شرایطش قرار داشــت و از اصل خودش و قهرمانی های پیاپــی اش دور مانده بود. البتــه بی درایتی که چه عــرض کنیم. به نظر می آید تالش ها برای ضعیف نگه داشــتن یک تیــم پر افتخار دالیل دیگری هم داشــته و حتی شاید برنامه ریزی شــده هم باشــد. هنوز یادمــان نرفته زمانی که دائم از خروج فوتبال ایران از حالت 2 قطبــی حرف می زدند! آنقــدر گفتند تا به خواستهشان رســیدند. پرسپولیس ضعیف شد تا مثال تیم های دیگر با کسب عنوان قهرمانی به وضعیت فوتبال ایران ســر و سامان بدهند! همه اینها را مردم می دانند. اما حاال 3 ســالی هست که پرسپولیس شرایط خوبی پیدا کرده و به اصل خودش باز گشته است. مربی خوبی جذب شــد و شرایط جذب بازیکنان خوب هم فراهم شد و حمایت هایی هم صورت گرفت تا این تیم راهش را پیدا کرده و شــور و نشاط را به هواداران پر شمارش باز گرداند. در این راه همه جوره تالش شــد. نقص هایی در کار بود اما تعداد کارهای مثبت بیشــتر از منفی بود. اشــتباهاتی رخ داد اما تعدادش واقعا کمتر از اشتباهات مدیریت های قبلی بود. امــا همانطور کــه انتظار می رفــت خیلی ها به دنبــال نیمه پر لیوان نبودنــد! نیمه خالی برایشــان جــذاب تر بــود. کافی بــود با یک اشــتباه نیمه لیــوان خالی به چشــم بیاید تا شــهر و زمین و زمان را به هم بریزند. امان از اشــتباهاتی که در داخل مجموعه پرسپولیس به وجود آمد. حــاال همه به این نتیجه رســیده اند که زمان افزایــش فشــار به پرســپولیس فرا رســیده اســت. چند روز اســت واضح تر در این مورد مینویســیم. عــده ای واقعا نیتــی جز حذف افراد ندارند! دوباره مــی خواهند بی ثباتی را بــه تیم منتقل کنند. در وزارت ورزش به وزیر فشــار می آورند. در رســانه ها به گونهای به موضوعــات می پردازند تا یــک فاجعه را رقم بزننــد. طوری از دریافت حقوق و پاداش افراد در تیم می نویســند گویی اگر خودشان بیایند در تیمــی که میلیاردها تومان حقوق و پاداش داده شود هیچ نخواهند گرفت و فی سبیل ...ا برای پرسپولیس و هواداران شان کار خواهند کرد! متاسفانه همه این بحث ها و اتفاقات را هم از قبل از بازی با الهالل تا امروز شــروع کردند و ادامه هم می دهند. نمی دانیم آیا پرسپولیس نماینــده ایران در بازی های لیــگ قهرمانان آســیا هســت یا نه؟! یعنی چون شــانس تیم برای رســیدن به فینال لیگ قهرمانان بســیار کم اســت باید از همین 90 دقیقه هم بگذریم و اجازه بدهیم تیم با آشفتگی راهی این بازی شود؟! اصال نمــی دانیم چرا باید به خاطر داســتان تلخ بی ثباتی پرســپولیس کــه عده ای واقعا به آن عالقمند هســتند و به خاطرش حتی تا دفتر وزیر می روند باید تنها فرصت باقیمانده جبــران را از دســت بدهیــم؟ پرســپولیس از تــالش بــرای حذف یــک مدیــر و آمدن مدیر دیگر که بارها تکرار شــده چه ســودی میخواهد ببرد؟! به نظر می رســد کار به دشمنی کشیده و به خاطــرش حاضرند فوتبال ایران خراب شــود و زیر ســوال برود. به خاطــرش حاضرند تخم ناامیــدی را در دل میلیون ها طرفدار بکارند. به خاطرش حاضرنــد تنها فرصت باقیمانده را هم بی ارزش جلوه دهند. مانده ایم چرا بعضی مسووالن ورزش ما با این رفتار خصمانه با پرسپولیس همراهی میکنند یا در موردش ســکوت کردهاند. بازی با الهالل تمام می شــود. شــانس صعود کم است. هر اتفاقــی در این بــازی بیفتد هیــچ کس این تحرکات عجیب را از یاد نخواهند برد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.