4پرسپولیسیفیکستیمملی،آنهادر اهوازبازیمیکنند؟

Piroozi - - صفحه اول -

تیمملی فوتبال ایران شــب گذشــته در شــهر کازان روسیه در دیداری دوســتانه و تدارکاتی برابر میزبــان جامجهانی 2018 بــه میدان رفت. در ترکیب اولیه شــاگردان کارلوس کیروش هر 4 ملیپوش پرســپولیس حضور داشتند. ملیپوشان کشورمان پس از این بازی به ایران باز خواهند گشــت و به تیمهای باشــگاهی خود ملحق خواهند شــد. در این میان پرسپولیســیها شرایط ویژهای خواهند داشــت. منهای مهدی طارمی که با حکم فیفا از همراهی ســرخهای پایتخت تا 4 مــاه آینده محروم اســت، وحید امیری، علیرضا بیرانوند و ســیدجالل حسینی تازه از بند مصدومیت کهنه رها شــده برای بازی پرسپولیس برابر اســتقالل خوزستان همراه دیگر شاگردان برانکو ایوانکوویچ به ناچار چند ساعت پس از پرواز طوالنــی از کازان به تهــران مجدد با پروازی دیگر به اهواز ســفر کنند. البته با توجه به تفاوت ســطح ارتفاع کازان از دریا با تهران و همچنین تهران با اهواز و خستگی مفرط جسمی این3 بازیکن، اگر هم برانکو تصمیم به اســتفاده از آنها در ترکیب اصلی پرسپولیس برابر استقالل خوزستان بگیرد، امکان مصدومیت این نفرات تا حد زیادی باال خواهد رفت. اگر هم از آنها برابر شــاگردان عبدا... ویسی اســتفاده نکند، ممکن اســت تیم با مشــکل روبرو شود. تمام این مسایل در شرایطی است که پرسپولیس به عنوان تنها نماینده ایران که در لیگ قهرمانان آســیا به مرحله نیمهنهایی رسیده و 25 مهر در مسقط میزبان الهالل در دیدار برگشت این مرحله خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.