به آرزوهات وقتی می رسی که چشمات و باز کنی

Piroozi - - صفحه اول - ‪Marjan Golchin‬ marjan@piroozidaily.ir

همچون روزهای گذشــته نگاهــی انداخته ایم به جالب ترین رویدادهای اینستاگرامی ســتاره های سابق و کنونی تیم پرسپولیس و ورزش ایران: احمدرضا عابــدزاده تصویری از حضور خود در برنامه 90 را به اشتراک گذاشت و نوشت: «یه شب خوب با عوامل برنامه »90 آدام همتــی تصویری از حضور در تمرینات پرســپولیس را منتشر کرد و نوشت: «بهبود روز به روز» وحید هاشــمیان ویدئویــی از آخرین گل دوران بازیگری خود با پیراهن پرســپولیس را به اشتراک گذاشت. هاشمیان این گل را روی پاس زیبای علــی کریمی وارد دروازه فوالد کرد. سپهر حیدری عکسی از زمان حضور خود در پرســپولیس و کنار علی کریمی به اشتراک گذاشت و نوشت: «بعضی وقتها چشمها را باید بست تا خیلی از بی معرفتی ها را نبینی تا بتونی مقتدرانه در جهت درســت حرکت کنی و پاداشش را از خدا بگیری» علی علیپور در اینســتاگرام خود نوشــت: «چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است» جــواد کاظمیان با انتشــار تصویری از خود نوشت: «از دوستی پر من، از دوست دلخور من» ابوالفضل درویش ونــد تصویری از خود به اشتراک گذاشت و نوشــت: «رویاهاتو فقط وقتی می بینی که چشــماتو ببندی ولی به آرزوهات وقتی می رســی که چشمات و باز کنی» سوشا مکانی در پیج خود نوشت: «اگر فقط یک لحظــه به خودت فرصــت بدهی تا به معنای زندگی فکر کنی می توانی ســرت را بلند کنی، اشتباهاتت را بپذیری و جراتش را خواهی یافت تا از هرآنچه و هرآنکه زندگی را برایــت تلــخ می کنند و تــو را به خاطر احساساتت سرزنش می کند گذر کنی» در آســتانه دیــدار تیم ملی ایــران مقابل روســیه، هانی نوروزی عکســی از پدر خود با پیراهن تیم ملی منتشــر کرد و نوشــت: «بابای قهرمان من، زنده باد ایران» مهرداد کفشــگری عکسی در کنار زنده یاد هادی نوروزی به اشتراک گذاشت و نوشت: «مراقب ســاده ها باشــید، به آدم ساده بی معرفتی کنید انتقام نمی گیره، میمیره...» کمال کامیابی نیا با انتشار تصویری از خود در تمرین پرسپولیس نوشت: «گاهی بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری» فرشــاد احمــدزاده در حمایــت از مهدی طارمی، عکســی در کنار این بازیکن منتشر کرد و نوشــت: «ما همه به قلب پاکت ایمان داریم آقای گل»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.