راههاراازهمجدانکنیم

Piroozi - - صفحه اول - یادداشتمدیرمسوول بسما...الرحمنالرحیم دکترمحمدحسینانصاریفرد

ماجرای محرومیــت های پرســپولیس و طارمی وضعیت نسبتا پیچیده ای پیدا کرده است. هر 2 از ســوی فیفا آسیب دیدهاند. شدت آسیب هم بسیار ناراحت کننده است. اما اهمیت سواالتی که پیرامون این محرومیت مطرح شــده اند کمتر از آسیب ها نیستند. اولین سوال آن است که در این ماجرا دقیقا چه کسی یا کســانی تقصیر دارند و تقصیرات چه کسی بیشتر است؟! مســووالن اجرایی و حقوقی باشــگاه در توجیه تقصیرات خود می گویند به حرف های وکیل طارمی اعتمــاد کرده بودند و تصور مــی کردند هیچگونه قرارداد رســمی و حقوقی بین طارمی و ریزه اسپور امضا نشده است. وکیل طارمی هم همچنان مدعی است مهدی طارمی بی گناه است و با ارســال دفاعیه به دادگاه فرجام خواهی فیفا از حقوق موکل خود دفاع خواهد کرد. در این میان دســت اندرکاران امور حقوقی باشگاه پرســپولیس به طور ضمنی این خوش خیالیها را مطرح می کنند که رای فیفا را تبدیل خواهندکرد و آسیب ها به پرسپولیس را به حداقل خواهند رساند. شــاید هم آنها تمامی تالش خود را در این مسیر به کار بسته باشند ولی ســوال اینجاست که چرا باید چنین خسارت های سنگینی به بار بیاید و مدیران حقوقی و اجرایی باشگاه تمام هنر خود را در کاهش خسارت ها بدانند؟! باید مشخص شــود در چند ماه گذشته دقیقا چه کارهایی در دفاع از حقوق پرسپولیس و جلوگیری از پیدایش این همه خسارت انجام گرفته است؟! آیا باشگاه پرسپولیس در زمینه پیگیری های حقوقی از توانمندی کافی برخوردار است؟! اینکه گفته می شود باشگاه پرسپولیس سعی دارد مشکالت خودش در رابطه با طارمی را از مشکالت بازیکن خود جدا کند به هیچ وجه خبر خوشایندی نیســت. این کار اگر انجام گیرد می تواند به معنای دلخوری شــدید طاهری و دستیاران حقوقی اش از عدم شفاف ســازی های طارمی در مورد قراردادش با ریزه اسپور باشــد. ولی آیا این دلخوری ها چاره کار اســت؟! باید پرسید، چرا مســووالن حقوقی باشگاه به خودشان زحمت ندادند و قرارداد طارمی با ریزه اســپور را از طریق استعالم از ریزه اسپور و فیفا یا حتی مراجعه به باشگاه ریزه اسپور پیگیری نکردند؟! آیا وظیفــه فقط پرونده ها را دنبال کردن است. عدم تشکیل پرونده ها بر عهده کیست؟!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.