با ارسال آخرین مدارک درخواستی وکیل درخواستتعلیقحکمودفاعیه پرسپولیسامروزثبتمیشود

Piroozi - - صفحه اول -

باشــگاه پرسپولیس خبر داد درخواست تعلیق حکم فیفا و دفاعیه باشــگاه درپرونده ریزه اسپور و مهدی طارمی امروز تحویل دادگاه عالی ورزش خواهد شد. باشگاه پرسپولیس دادخواهی خود از حکم فیفــا را امروز تحویل cas خواهد داد و آن را به ثبت میرســاند. باشگاه پرسپولیس برای این منظور وکیلی سوییسی را به خدمت گرفته اســت. آخرین ســری از مدارک درخواستی این وکیل روز دوشــنبه برای او ارسال شــده بود. اقدام حقوقی پرسپولیس به 2 بخش تقسیم می شود. بخش اول درخواست صدور دستور موقت برای به تعلیق آمدن اجرای حکم تا زمان صدور رای نهایی اســت. بخش دوم اعالم برائت از اتهــام دخالت و تحریک مهدی طارمی اســت و این درحالی خواهد بود که طارمــی پیش از این ماهیت ادعای وارده را زیر سوال برده و خود را از انجام تخلف مبرا دانسته است. باشگاه پرسپولیس اسناد جدیدی را ارایه کرده و اسناد قبلی خود را با ســازماندهی مورد نظر وکیل جدید خود ارایه می کند. اعتراض باشگاه پرســپولیس در واقع به بخش بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت خواهــد بود و موضوع محرومیت و جریمه طارمی مواردی هستند که خود بازیکن باید پیگیری کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.