محرومیتمربیلیگبرتریفوتبالبه دلیلحضوردرکلوپشبانه

Piroozi - - صفحه اول -

بعــد از ارایه گزارش حضــور یک مربی لیگ برتــری در یکی از دیســکوهای خارج از کشــور، کمیته اخالق اقدمــات خود برای بررسی این موضوع را آغاز کرد. در نهایت بعد از مشاهده و بررسی مســتندات این اتفاق از حضور این مربی در کلوپ شبانه، کمیته اخالق فدراســیون فوتبال تصمیم نهایی خود را به منظور مقابله و جلوگیــری از رواج این قبیل بدرفتاری ها اتخاذ کرد. طبق رای نهایــی کمیته اخالق، این مربی به مدت 3 ماه از هر گونه فعالیت فوتبالــی محروم خواهد بود و در این مدت زمان نمی تواند با هیچ تیمی همکاری کند. روز دوشــنبه نیز مسوول سابق کمیته روابط بین الملل سازمان لیگ نیز از سوی کمیته اخالق به مدت 3 سال از هر گونه فعالیت فوتبالی محروم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.