کارتزردیبهضررپرسپولیس

Piroozi - - صفحه اول -

بازي پليآف سوریه و استرالیا بیش از هر چیز دیگري تحت تاثیر تصمیم مشکوک علیرضا فغاني در اعالم پنالتي دیرهنگام به سود ســوریه قرار گرفت، اما این بازي تصمیمــات داوري بحثبرانگیز دیگري هم داشــت. مثال عمر خریبین در یک صحنه به وضوح با تکل سالم توپ بازیکن استرالیا را زد، اما فغاني خطا گرفت و به او کارت هم داد؛ تصمیمي که با اعتراض شــدید ستاره سوریه همراه شــد. به هر حال خریبین با کارت زردي که از فغاني گرفت بازي برگشت پليآف را از دســت داد و زودتر از زمان موعود به اردوي الهالل برگشت تا خودش را براي بازي برگشت با پرسپولیس آماده کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.