20 مرداولدرتیمملی

Piroozi - - News - مهدی حدادپور ‪Mehdi Hadadpoor‬ mehdi@piroozidaily.ir

تیم ملی در بازی با روسیه به آمادگی عاجل خود می پردازد، در تاریــخ فوتبال ملی ما مردان زیــادی به میــدان رفته اند اما در ایــن مقوله به بررســی عملكرد 0۲بازیكن برتــر فوتبال ملی از حیث تعداد بازی های ملی خواهیم پرداخت .

1-سید جالل حسینی در آستانه 36 سالگی است، او در این مدت، 109 بازی ملی انجام داده اســت و8 گل زده اســت، ســید جالل او تنها ۲ کارت زرد گرفته اســت، سید جالل در این مدت از بــازی های ملی اخراج نشــده اســت، او یک پرسپولیسی اصیل است .

۲-احســان حاج صفی در آستانه 8۲ سالگی است، متولد کاشان بوده و در ایران برای سپاهان بازی کرده اما امروز لژیونر اســت 85. بازی ملی دارد ودر ایــن مــدت؛ 6 گل زده و9 کارت زرد دریافت کرده اســت و در دفــاع و هافبک چپ و هافبک دفاعی برای تیم ملی به میدان رفته است 3-مســعود شــجاعی به علت بروز مشكل ، از تیم ملی کنار گذاشته شده است .

او در آســتانه 33 ســالگی در 1۷بازی ملی حضور داشــته است، شــجاعی لژیونر است و در 1۷بازی ملی خود 8 گل زده اســت و با 14 کارت زرد و یــک کارت قرمــز در ایــن عرصه رکوردی تاریخی دارد!

4-کریم انصاری فرد یک پرسپولیسی اصیل که ۷۲ ســاله است، کریم در تیم ملی فوتبال ۷5 بــازی انجام داده اســت، او در این عرصه 16 گل زده اســت، کریــم در این مــدت 9 گل به ثمر رسانده است، او در مســابقات فوتبال لیگ کشور یونان حضور داشته است .

5-پژمان منتظری که در تیم اســتقالل بازی می کند و امروز مصدوم است .

او در حال حاضر 34 ســاله اســت و34بازی ملی دارد و در این مدت یک گل زده اســت و4بار هم اخطار گرفته اســت، احتمال دارد که در بازی های آینده تیم ملی کمتر بازی کند .

6-اشــكان دژآگه که در 31 ســالگی با تیم ملی قطعا به جام جهانی می رود، او در این مدت ۲4 بازی کرده اســت و در این ۲4 بازی۷ گل به ثمر رسانده اســت و6 کارت زرد هم گرفته است، اشــكان در ادوار اخیر تبدیل به کاپیتان شــماره اول تیم ملی فوتبال بوده است .او هنوز باشگاهی در فصل اخیر فوتبال ایران ندارد .

۷-رضا قوچان نژاد که در 03سالگی دومین گلزن فوتبال ملی اســت، قوچان نژاد در حالی که 38 بــازی ملی انجام داده اســت، ۷1 گل به ثمر رسانده اســت، گوچی، در حال حاضر ۷1 گل به ثمر رســانده است، او تنها یک گل به ثمر رسانده است و با گل او به جام جهانی صعود کردیم و در جام جهانی هم گل ما را او زد.

8-علیرضا جهانبخش که در 4۲ســالگی هم یک لژیونر موفق اســت و هــم جایگاه خود را در تیم ملی فوتبال کشــورمان حفــظ و قطعی کرده اســت، جهانبخش در 31 بازی ملی برای تیم ملی فوتبال کشــورمان ،او 3گل به ثمر رســانده است ویک کارت زرد در این عرصه گرفته است.

9-ســردار آزمون که در آســتانه 3۲ سالگی بهترین گلزن فوتبال ملی شــده است .او ۷۲ بازی ملــی کرده و در ایــن ۷۲ بــازی 1۲ گل به ثمر رســانده تا پنجمین نفر تاریخ فوتبال ملی باشــد. ســردار 4بار هم کارت زرد گرفته تا از این حیث در فوتبال ملی ما جایگاهی ویژه داشــته باشد .

01-وحید امیری که او هم 8۲ ســاله است و از بازیكنان معتبر و اصلی تیم ملی فوتبال ماست، امیــری در ۷۲ بازی ملی تنهــا یک گل وآن هم را به تیم قدر و بزرگ شــیلی زده اســت ، امیری در ۷۲بــازی ملی خود یک کارت زرد هم دریافت داشته است .

11-حســین ماهینــی: کاپیتــان دوم تیم فوتبال پرســپولیس، از افرادی است که او هم این روزهــا فضای رقابتی حضــور در تیم ملی را دارد و در بیــن ملی پوشــان فعال، دهمیــن آمار برتر را دارد .

او 31 ســاله است و4۲ بازی ملی کرده است وگلی نزده اما تنها یک بار در این مدت کارت زرد دریافت داشته است .

۲1-علیرضا حقیقی: مردی که 3۲بازی برای تیم ملی کرده است و از پر اهمیت ترین بازیكنان تیم ملی اســت که مدتهاســت عرصه رقابت را به بیرانوند باخته اســت، حقیقــی، در این مدت یــک کارت زرد هم نگرفتــه و در کل دروازه بانی شایســته و جذاب برای تیم ملی بوده است .

31-امید ابراهیمی : مرد 30 ســاله استقالل و تیــم ملی فوتبــال با 3۲ بازی ملــی، در مدت زمان حضورش در تیم ملــی فوتبال یک گل هم نزده اســت وتنها 4 بار کارت زرد گرفته اســت، ابراهیمــی در این عرصه مهم تریــن بازیكن تیم فوتبال استقالل است .

41-مرتضــی پور علــی گنجی: در آســتانه 5۲ســالگی از خوب های تیم ملی اســت که در دوران فوتبــال ملی ۲ گل مهــم وتاثیرگذار زده اســت، پور علی گنجی با ۲۲بازی ملی، ۲ گل زده اســت و ۲بار هم اخطار گرفته است و یک کارت قرمز هم دریافت کرده است.

51-مهدی طارمی در آستانه 5۲ سالگی ، با 1۲بــازی ملی و 10 گل زده فوق العاده از بهترین های ماست که 4ماه را به هر دلیل از دست داده اســت ، طارمی در 1۲بــازی ملی 4بار هم کارت زرد گرفته است .

61-رامین رضاییان در آســتانه 8۲ سالگی، 1۲بازی ملی کرده و۲ گل زده اســت ، او در این مدت تنها یک کارت زرد دریافت کرده است .

۷1-ســعید عــزت اللهــی در ۲۲ ســالگی 0۲ بازی ملی کرده اســت و یــک گل ملی برابر ترکمنســتان دارد، او در این مدت ۲بار کارت زرد گرفته برابر کره جنوبی یک اخراج بی ثمر داشــته است .

81-وریا غفوری: دیگر بازیكن اســتقالل در این فهرســت اســت، غفوری، 61بازی ملی کرده اســت نه گل نزده ونه اخطار گرفتــه و نه کارت قرمزی دریافت کرده است

91-علیرضــا بیرانونــد در 4۲ســالگی یک بازیكن دیگر پرســپولیس در این فهرســت است، فهرســتی که جالل حسینی، وحید امیری، مهدی طارمی ، حســین ماهینی، بیرانوند، حقیقی ...و را دارد، او بیشــترین کلین شیت را نسبت به تعداد بازیهایش دارد .

0۲-میالد محمدی وســر انجام ، مردی که در 4۲ سالگی 41بازی ملی کرده ویک کارت زرد گرفته و بــه نحوی اســتثنایی بهترین دفاع چپ فوتبالی شده است که به او در این مدت اعتمادی کامل داشته است ....

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.