6سالمحروممکنند،کارینکردهام

Piroozi - - News - ‪Marzieh Darabi‬ marzieh@piroozidaily.ir

پیــش از اعزام تیــم آزاد به ایندورگیــم، در وزن ۷9 کیلو مســابقهای انتخابی بیــن مجتبی گلیج و حســن رحیمی برگزار شــد که درنهایت گلیج با شكســت حریفش دوبنده تیم ملی در بازیهای داخل ســالن آسیا در ترکمنستان را به دست آورد.

بعد از این مســابقه، پژمان درستكار مربی رحیمی، از سوی فدراسیون کشتی 6 ماه محروم شد.

فیلــم این مســابقه و اتفاقاتی کــه در پایان مبــارزه افتاد را دیدیــم، اما هرچه گشــتیم چیــزی نیافتیم کــه توجیه 6 ماه محرومیت پژمان باشد.

او بعد از اعتراض حســن رحیمی به نتیجه کشــتی، سمت داوران رفت و دلیل اینكه چرا بعد از تســاوی 4-4 برد را به گلیج دادهانــد از آنها پرســید و وقتی توضیحات داوران را شــنید که قوانیــن تغییر کرده و گلیج در ایــن تایم فن ۲ امتیازی زده و به همین دلیل برنده اســت، رفت و سایر اعضای تیمش و رحیمی را آرام کرد و به رختكن برد.

او در این مســابقه بیشــتر نقش آرام کننده را داشت و هیچ رفتار خارج از عرفی از خود نشــان نداد، این شد که یاد نقدهای او بعــد از نهمی تیم ملی آزاد در جهانی پاریس افتادیم.

واقعا چرا 6 ماه محروم شدید؟

خودمم متوجه نشــدم. هرچقدر فكر کردم دیدم نمیشــود ربطی به نقد تیم ملی در جهانی فرانســه نداشته باشد.

همیشه در مورد شما و انتقاداتتان میگویند خط و ربط علیرضا دبیر است.

این تفكر، توهم اطرافیان فدراسیون است. آنها دوست دارند دشمن فرضی بســازند و به آن بپردازند. من شخصیت مستقل و تفكر دارم.

به هر شکل طبیعی بود با نتیجهای كه در جهانی حاصل شد، انتقاد در انتظار فدراسیون باشد اما بعد از نامه وزیر و شرایطی كه پیش آمد، انتقاد چندانی هم از فدراسیون نشد.

فضای حاکم بر فدراســیون، نقدپذیر نیســت، آنها بیشــتر دوســت دارند که تعریف و تمجید را بشنوند.

تیم نهم جهان شــده، آنها میپرســند چرا پژمان درستكار انتقاد میکند؟!

اتفاقــا من باید از آنها بپرســم که چرا فقــط پژمان انتقاد میکند و این واقعا جای ســوال دارد که چرا اینهمه کارشناس و مربــی و خبرنگار و بقیه نقد نمیکنند.

مــا از نوجوانان تا بزرگســاالن کشــتی آزاد خــوب نتیجه نگرفتهایم. خواهشم از مسئوالن این است که علت را جویا شوند. مگر به به گفتن بیدلیل به نفع کشــتی است؟

حاال اگــر یک جاهایی ایرادات را بگویم میشــوم دشــمن کشــتی؟ دشمن کسی است که میبیند و چیزی نمیگوید.

من فکر نمیكنم كســی با هر نقدی دنبال این باشد كه رسول خادم از كشتی برود چون روزگاری كه غیر از اهالی كشتی مسوولیت این رشته را به دست گرفتند را دیدهایم.

مگر من گفتم رســول خادم نباشــد؟ اما واقعا در یک سری مسائل نمی شــود از او دفاع کرد، مثل مسابقات لیگ، یا نتایجی که در همه ردههای سنی آزاد گرفتهایم.

مثــال در فرنگی چون خود خادم مســتقیم حضور ندارد و مثل کشتی آزاد به مســائلش ورود نمیکند موفق بودهایم. اینكه پرســیدید حرفهای من را به علیرضا دبیر ربط میدهند، ســوال بجایی بود.

به شــرافتم قســم میخورم که علیرضا دبیــر کوچک ترین نقشــی در نقدهای من نــدارد. اتفاقا دبیر دائم بــه من میگوید پژمان میشــود در اینستاگرام پست کشتی نگذاری؟

او مخالف صحبتهای من در مورد کشــتی اســت. از دبیر دشمن فرضی ســاختهاند، میشود بگویند او چه دسیسهای برای کشــتی چیده؟ من طرفدار دبیر نیستم، طرفدار حق هستم.

برخی كارنامه قهرمانی شــما را مطرح میكنند كه نباید انتقاد كنید. درحالی كه ســالهای سال در اردوهای تیم ملی و مسابقات مختلف حضور داشتید و اكنون هم سالهاست مربیگری میكنید.

مــن هیچ ادعایی در کشــتی ندارم ولی در ردههای ســنی نوجوانــان، جوانــان، امید و بزرگســاالن در مســابقات جهانی، المپیــک، جامجهانی، بازیهای آســیایی، آســیایی، ارتشهای جهان، دانشــجویان جهان و تورنمنتها کشتی گرفتهام.

در بحث مربیگری هم 10 سال است فی سبیلا... در باشگاه کار کردهام.

3 ســال تیمم (ثامنالحجج سبزوار) در سالهای 90 تا ۲9 قهرمان لیگ برتر شد.

مثــل بعضیها نبودهام کــه مربیگری را فقــط در تیم ملی ببینم و وقتی کنار میروم، بروم ســراغ بیزینس و کاســبی. من با تیم کشــتی ناشــنوایان بودم و هر روز برای آنكه چیزی برای این بچهها از مســووالن بگیرم ســرم را کج کردم و تیمم قهرمان المپیک ناشنوایان شد.

جایی که هیچ دســتمزدی نداشت. اتفاقا زمانی که این تیم را به من پیشــنهاد دادند، گفتم پژمان اگر واقعا کشتی را دوست داری باید این کار را قبول کنی.

ولی به هر شکل محرومتان كردند!

وقتــی رحیمــی معتقد بود کشــتی را برده، رفتــم از داور (اردوان صاحــب) علت باخت را پرســیدم کــه توضیح داد و من هــم خیلی محترمانه رفتم و از همه هم خواســتم آرام باشــند و به رختكن بروند اما 3 میلیــون تومان جریمه و 6 ماه محرومیت برایم در نظر گرفتند.

بعــدا چند تا از بچه ها پســت حمایتی از من گذاشــتهاند، میگویند من دارم مظلوم نمایی میکنم.

آخــر چه احتیاجی به مظلوم نمایی دارم؟ اصال مرا 6 ســال محروم کنند، مگر کاری کردهام.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.