مشحون:حضوراتوبوسیتماشاگرانمهماندرسالن

Piroozi - - News -

ریس فدراســیون بسکتبال ایران گفت: حضور تماشاگران مهمان در سالن تیم میزبان به هیچ وجه ممنوع نیست بلکه انتقال به اصطالح «اتوبوسی» آنها به سالن محل برگزاری بازی با توافق اکثریت تیمها ممنوع است. محمود مشحون مورد حضور تماشاگران تیم مهمان در سالن شهر میزبان اظهار داشت: در این مورد ســوء تفاهمی پیش آمده که باید آن را توضیح دهم. ما پیــش از رأی گیــری از نمایندگان 9 تیم لیگ برتری و با موافقــت 7 تیم، تصمیم گرفتیم تا تیم مهمان از آوردن تماشــاگران خود به سالن تیم میزبان جلوگیری کند. بــه این ترتیب تیمها توافق کردند که همراه خود، تماشاگر به شهر میزبان نبرند. البته حضور تماشاگران مهمان در سالن تیم میزبان به هیچ وجه ممنوع نیســت بلکه انتقال به اصطالح «اتوبوسی» آنها ســالن محل برگزاری بازی با توافق اکثریت تیمها ممنوع است.

او در مــورد برخورد با متخلفان گفت: در همه جای دنیا، بازیکنــان و داوران در جریان بازی با هم به مشــکل بر میخوردند ولی کسی الفاظ رکیک به کار نمیبرد و توهینی در کار نیست. ما نیز با هر گونه بی احترامی در فصل پیش رو برخورد قاطع خواهیم کرد. مشــحون در پایان تصریح کــرد: من هیچگاه تعیین تکلیف نکــرده و تابع تصمیمات باشــگاهها بــودهام. ما هیچ حکمی را بــدون رأی گیری صادر نکرده و نخواهیم کرد. ورود تماشــاگران به سالنها آزاد است و تیم میزبان نیز مسوول برگزاری مسابقه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.