فالح: بعید است شرایطم را قبول کنند

Piroozi - - News -

اکبر فالح درباره علت رد پیشنهاد سرمربیگری تیم ملی کشــتی آزاد امید گفت: من ســالها در ردههای پایه کار کردهام. حتی شــاید دیگر زمانی هم برای هدایت تیم ملی بزرگســاالن نداشته باشم چون هر چیزی یک ســنی دارد و قرار نیست وقتی 0۷ ســالم شد سرمربی بزرگســاالن شوم. به نظرم مربیانی که 60 ساله میشوند باید از عرصه آموزش و مربیگری خارج شــده و به سمت مدیریتی روی آورند. من این پلهها را گذراندهام و دیگر به فكر آن نیستم که با این روش با من برخورد کنند و از این مســیر به تیم ملی بزرگســاالن برسم؛ ضمن اینكه حتی معلوم نیست در صورت پیشنهاد سرمربیگری تیم ملی بزرگســاالن آن را قبول کنم چون شروط من آنقدر سخت است که بعید میدانم رسول خادم و فدراسیون کشتی آن را قبول کنند.

وی ادامه داد: با فدراســیون فعلی همكاری دارم البته در پشــت جبهه و در بخش سازندگی در باشگاهم، که ســعی میکنم کشتیگیران خوبی را تحویل تیــم ملی بدهم. اما اگــر بخواهند در خط مقدم همكاری کنم باید به خواســتههایم هم توجه کنند.

قهرمان ســابق کشــتی جهان تاکیــد کرد: همانطور که یک رییسجمهــور برای پیاده کردن تفكرات و برنامههایش نیازمند ۲ دوره 4 ساله است هر رییس فدراسیون نیز باید ۲ دوره 4 ساله فرصت داشــته باشد. خادم در 4 ســال اول این فرصت را داشــت تا برنامههایش را پیاده کند و در 4 ســال دوم زمان برداشت آن کاشتههاست تا نتیجه کارش مشخص شــود، اما اگر فرد دیگری بیاید کشتی به عقب برمیگردد چون میخواهــد رفیقبازی کند، اما حاال دیگر رفیقبازیها انجام شــده است و زمان بهرهبرداری و برداشت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.