علینژاد: اوجاقی بهترین مربی ورزش ایران است

Piroozi - - News -

رییس فدراســیون ووشوی ایران گفت: در روســیه و کره طی جلســاتی که با مســووالن فدراســیون ووشوی چین داشــتیم به توافقات خوبی در مســیر همكاری بیشــتر این کشور با ایران رسیدهایم.

مهدی علینــژاد دربارهی قطــع همكاری فدراســیون ووشــوی ایران با 3 مربــی چینی تیمهــای ملی ووشــو، گفــت: روز یكشــنبه با مســووالن و همكاران در فدراسیون جلسه چند ساعتهای را داشــتیم و در جمع بندیها به این نتیجه رسیدیم که از مربیان بهتر چینی در تالو و ساندا استفاده کنیم.

به هر حال ما در بزرگســاالن ساندا نتیجه صددرصــدی را کســب کردهایم امــا در بخش ساندای دختران رده سنی جوانان که از مربیان

چینی اســتفاده کــرده بودیم آنچنــان موفق و راضی نبودیم. هدف فدراســیون ووشو استفاده از مربیان بهتر چینی است.

وی همچنین در مورد ســرمربی تیم ملی ووشو تاکید کرد: با توجه به 3 رویداد مسابقات کشــورهای اســالمی که ما با 6 ورزشكار به 6 مدال طال، یونیورســیاد که بــا 3 بازیكن به 3 مدال طال و مســابقات جهانی که با 5 ورزشكار موفق به کســب 4 مدال طال و یک نقره شدیم، اوجاقی با اختــالف جلوتر از تمام مربیان ایرانی رشــتههای مختلف اســت و بهترین مربی حال حاضر ورزش ایران است.

هیچ مربــیای مانند اوجاقی در ســالیان اخیــر نتوانســته به صــورت صددرصدی موفق باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.