یوسفی:نبایداز قدرتپرسپولیس غافلشویم

Piroozi - - News -

رحیم یوســفی پیشكســوت پرسپولیس در خصوص اینكه تیم پرســپولیس نزدیک به ۲ ماه اســت که در مسابقات به پیروزی نرســیده گفت: به هر حــال بزرگتریــن تیم های دنیا هــم روزهای افت دارند و نباید این طور تلقی کنیم که پرسپولیس ضعیف شده است. این تیم ۲ سال خوب داشته و االن دچار افت شــده است. به همین دلیل بایــد به این تیم کمک کرد تا دوباره شــرایط بهتری را رقم بزند. پیشكســوت ســرخ هــا در خصوص دیــدار مقابل الهالل عربســتان در عمان هم اظهار داشت: ما باخت بدی در بازی رفت داشــتیم. مگــر برزیل در خانــه اش ۷ گل از آلمان نخورد؟ این مسایل در فوتبال پیش می آیــد. االن کار برای پرسپولیس خیلی سخت شده امــا از قدرت تیم خودمان هم نباید غافل شویم. می دانم کار سخت است اما حس می کنم پرسپولیس می تواند شگفتی ســازی کند. مهم این اســت که در این بــازی گل نخوریم و بتوانیم زود به گل برســیم. در ایــن صورت ایــن احتمال وجــود دارد که بتوانیم نتیجه را جبران کنیم. وی دربــاره احتمــال رفتــن برانكــو از پرســپولیس گفت: روزی که قرار بــود برانكو به پرسپولیس بیاید من مصاحبه ای کرده و از این تصمیم دفاع کردم. به نظــرم او با توجه به شــناختی که از فوتبال ایران داشــت گزینه خوبــی بود و عملكــردش در تیم به خوبی حرف های مــن را ثابت کرد. بایــد برانكــو را در تیــم نگه دارند. او االن اشــراف خیلی زیادی به فوتبال ایران دارد و پرسپولیس و بازیكنانش را به خوبی می شناسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.