قاسمی منجزی: در 5 ماه 3 بار به اتاق عمل رفتم

Piroozi - - News -

دارنده مدال طالی آسیا با اشاره به دوریاش از کشــتی به دلیــل مصدومیت، گفــت: امیدوارم بدشانسی هایم ختم بهخیر شود و بتوانم تمریناتم را دنبال کنم.

امیر قاســمیمنجزی با بیان اینکه دو سال سخت را ســپری کردم، گفت: در این مدت بسیار اذیت شــدم؛ مخصوصــا زمانی که از دور شــاهد مسابقات جهانی بودم، خیلی ناراحت شدم و واقعا دلم برای خودم ســوخت، چرا که بــرای المپیک ریو بــا انتخابی که کادرفنی داشــتند، من به این رقابتها اعزام نشــدم و امسال هم برای مسابقات جهانــی مصدوم بودم. من طــی5 ماه3 بار به اتاق عمل رفتم.

قهرمان کشــتی آســیا افــزود: در این مدت نامالیمتی های بســیار دیدم ولی تحمل میکنم. شــاید خیلیها با دیدن این نامالیمتیها دلســرد شــوند ولی خوشــبختانه شــرایط روحی من به صورتی اســت که انگیزه و هدفم برای ادامه مسیر بیشتر می شود.

در ایــن مــدت مســووالن ســراغی از من نگرفتند، البته همــان روزهای اول به خاطر بحث رسانهای تماس گرفتند، ولی دیگر خبری از آن ها نشد. البته دوستان و آشنایان بسیاری که از آنها انتظار نداشتم، همچنان کنار من هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.