پشت پرده حضور ردی در استقالل

Piroozi - - News -

لیام ردی گلری بود که توســط یــک دالل (که همین حاال هم فعالیت زیادی در لیگ دارد) به اســتقالل قالب شد، قرارداد 160 هزار دالری بست و حتی یک ثانیه هم بازی نكرد. در واقع طرف پولش را گرفت و به ســبیل ما خندید و رفت و هیچ کس هم نپرســید چرا بازیكنی را گرفتند که حتی در جام حذفی یا بازیهای دوســتانه هم برای یک دقیقه بــه او بازی ندادند. در این مورد یكی از عوامل ســابق باشــگاه استقالل میگوید: «آن ســال من در باشگاه اســتقالل بودم و خیلی مسائل را میدیدم که قابل گفتن و نوشــتن نیســت. اصال قرار نبود لیام ردی در آن فصــل با اســتقالل قرارداد ببندد و عملكــرد فنیاش را هم هیچ کس پســند نكرده بود. حتی ســرمربی وقت تیم خیلی به او اعتقاد نداشــت اما در حالی که تنهــا یک روز به پایان فصل نقل و انتقاالت مانده بــود ناگهان لیام ردی را به هیات فوتبال اســتان تهران بردند و با او قرارداد بستند. دلیل این مساله هم آن بود که اســتقالل تا روز آخر فقط یک جای خالی در لیست خود داشــت و عدهای برای آن که فرهاد مجیدی برنگردد لیام ردی را وارد لیســت کردند تا با این کار مانع بازگشت مجیدی که نزد هواداران محبوب بود، شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.