داوری: با سرمربی کوبایی قرارداد نمیبندیم

Piroozi - - News -

افشــین داوری گفت: با توجه بــه اینكه مربی خارجی از طریق یک شــرکت با فدراســیون قرارداد بســته ما پیگیری های خود را از طریق این شرکت انجام می دهیم و با خداحافظی ســرمربی کوبایی به دلیل کســالت پدرش بعید به نظر می رســد که ما قرارداد مجددی را با وی ببندیم. سرپرست فدراسیون بوکس خاطرنشان کرد: اگر بنده در مجمع انتخاباتی فدراسیون رای بیاورم قطعا به دنبال جذب یک مربی توانمند خارجی خواهم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.