محجوب:AMM رادوستداشتم

Piroozi - - News -

جــودوکار ســابق تیــم ملی دربــاره علت انصرافــش از حضــور در رشــته MMA گفت: خیلی دوســت داشتم به کارم در این رشته ادامه بدهــم اما برای شــروع کار و مطرح شــدن باید هزینه زیادی میکردم که توان آن را ندارم. برای شروع باید ماهی 5 تا 6 میلیون تومان پول کمپ و ســایر هزینهها را از جیــب بدهم و در مجموع رقمی بین 50 تا 60 میلیون تومان نیاز اســت که نمیتوانم تا این مقدار هزینه کنم.

وی درباره بازگشت دوبارهاش به جودو پس از خداحافظــی از این رشــته و اینكه چه اهدافی دارد خاطرنشــان کرد: به علت دوری یكســاله از جــودو رنكینگم در جهان پایین آمده که باید آن را جبران کنم و به ســطح باالیی برســانم. برای مدالآوری به جــودو بازگشــتم و انگیزه زیادی برای کســب موفقیت دارم. باید بــه اردو بروم و با مربیانم مشــورت کنم که در چه وزنی به کارم ادامه بدهم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.