وکیلبیرانوند:تکذیبکرد

Piroozi - - News -

وکیل علیرضا بیرانوند دروازهبان ملیپوش تیم پرســپولیس پرداخت شــدن بخشــی از طلب او توسط باشــگاه نفت را قویا تكذیــب کرد. علیرضا ســلیمانی در خصوص ادعای سرپرســت نفت مبنی بر تســویه حساب با برخی از بازیكنان سابق این تیم از جمله ســیدجالل حسینی، وحید امیری و بیرانوند، گفت: من این موضوع را قویا تكذیب میکنم. نه تنها پولی نگرفتهایم بلكه حتی یک تماس هم با ما گرفته نشــده تا جلســه برگزار کنیم. وی ادامه داد: ما در رســانهها متوجه شدیم که مسووالن فعلی باشــگاه نفت عنوان کردند که طلبكاران برای گرفتن طلب شان با باشگاه هماهنگ کنند. ما حتی تماس هم با باشگاه گرفتیم و گفتند که به ما خبر میدهند اما هنوز منتظر هستیم به ما خبر دهنــد. وکیل بیرانوند گفت: اینكــه بیرانوند پول گرفته را قویا تكذیب میکنم. اگر آقایان ریالی پول داده بودند مطمئن باشید آن را در بــوق و کرنا میکردند. اگر آنها قصد داشــتند طلبی را صاف کنند شــک نكنید که به ما میگفتند اما هیچ دعوتی از ما برای تسویه حساب نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.