با یک ساعت ورزش در هفته افسرده نشوید

Piroozi - - News -

مطالعات جدید نشــان داده است که حداقل یک ساعت ورزش در طول هفته میتواند از ابتال به افسردگی جلوگیری کند.

سازمان ســالمت جهانی اعالم کرده است که بیــش از 300 میلیون نفر با ایــن اختالل زندگی میکنند.

بــرای درمان افســردگی معمــوال روشهای دارویی و بالینی پیشــنهاد میشــود. اخیرا در یک موسســه اســترالیایی تاثیر ورزش به جلوگیری از افسردگی بررسی شد.

مدیر این تحقیقات میگوید: بررســیهای ما جالــب بود، زیــرا دریافتیم که حتــی میزان کمی ورزش (یک ســاعت در هفته) میتواند تاثیر زیادی بر جلوگیری از افســردگی داشته باشد و در مقابل ورزش نكــردن خطر ابتال به افســردگی را افزایش میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.