حضورنیمهکارهارژنیهادرلیگبرترفوتسال

Piroozi - - News -

حمید کمالی مربی تیم ارژن با اشــاره به مشــكالت بی پایان تیمش در لیگ برتر فوتســال گفت: ما چیزی برای پنهان کاری نداریم. مشكالت مالی به حدی اســت که حتی هزینه تیم برای حضــور در بــازی آخر را من و چنــد نفر از اعضــای کادر فنی پرداخــت کردیم. بازیكنان ما حتی یک ریــال هم نگرفته اند. به همین خاطر روز گذشــته آخرین بازی ما در لیگ برتر فوتســال بود و در نیم فصل دوم در میدان حاضر نخواهیم شد. اگر تا اینجا هم حاضر شــدیم بازی کنیم به خاطر احترام به لیگ بود و اینكه مســابقات به نیم فصل اول برسد.. وی افزود: مسووالن باشگاه به ما اعالم کردند به خاطر مشــكالت مالی تیم را اعزام نكنیم. آنها گفتنــد پولی نداریم که هزینــه کنیم. ما هم با پول خودمان تیم را به آخرین مسابقه رســاندیم تا به لیگ احترام گذاشته باشیم. تعدادی از بازیكنــان هم رضایتنامه گرفته اند و از تیم ارژن جدا می شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.