باوفا: به اشتباه نام بلفکه از قلم افتاد

Piroozi - - News -

حمید باوفا درباره علت عدم حضور نام فرشاد بلفكه در ترکیب نفرات دعوت شــده به اردوی جاری تیم ملی کشتی فرنگی امید گفت: بلفكه از همان جلســه اول در تمرینات حضور داشت، اما به نظر میرسد نام او از قلم افتاده است.

وی ادامه داد: با توجه به شــرایطی ســنی ابتدا قرار نبود وی اعزام شــود، اما بعد از بررسی و اعالم شــرایط سنی از ســوی اتحادیه جهانی کشــتی دیدیم که او شرایط حضور در مسابقات امیدهــا را دارد. از طرفی او در انتخابی تیم ملی هم اول شــده و به عنوان کشتیگیر اعزامی به این مسابقات معرفی شده است، اما چون لیست نفرات دعوت شــده بر اساس فهرست قبلی بود نام او جا افتاده بود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.