بازگشت قهرمان المپیک به کشتی

Piroozi - - News -

امید نوروزی دارنده مدال طال و نقره جهان در ســال ۲011 و ۲014 و طــالی المپیــک ۲10۲ لنــدن تصمیــم گرفته بــار دیگر روی تشک برود.

نوروزی پس از مســابقات المپیک ۲016 ریو دیگر در هیچ میدانی روی تشــک نرفته اما اکنون قصد بازگشــت مجدد به دنیای کشتی را دارد.قهرمان کشــتی فرنگــی المپیک لندن گفت: به اســتراحت نیاز داشــتم و بــا تغییر قوانیــن و البته اوزان به احتمــال زیاد به تیم ملی بازمیگردم. هنوز سنی ندارم و میخواهم شانســم را امتحان کنم و البتــه از آن مهمتر به کادرفنی هم کمک کنــم تا بتوانیم در جام جهانی قهرمان شویم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.