آلگری: ایگواین مرا خیلی عصبانی میکند

Piroozi - - News -

ماســیمیلیانو آلگری میگوید که گونسالو ایگواین او را عصبانی میکنــد چون از تمام پتانســیلی که دارد، بهره نمیبــرد. ایگواین، گرانترین بازیکن تاریخ باشــگاه یوونتوس برخالف فصل گذشته که 32 گل برای تیمش به ثمر رســاند، در این فصل ضعیف ظاهر شده و همین موضوع نارضایتی آلگری را در پی داشــته است: گونسالو باید تأثیرگذارتر از اینها باشد. مهم نیست که او 25 گل بزند یا 30 گل. مهم این اســت که گلهای او تأثیرگذار باشند. او این فصل از نظر جسمانی وضعیت بهتری دارد. او در تعطیلی لیگ برای بازیهای ملی، تمرین کرد اما هنوز هم صد درصد آماده نیســت. ایگواین بازیکن خارقالعادهای اســت اما مرا خیلی عصبانی میکند، چون از او بیشتر انتظار دارم و میدانم تواناییهایش بیشــتر از اینهاست. تا االن او تنها از 50 درصد تواناییهایش استفاده کرده است.

برخالف ایگواین، هموطن او پائولو دیباال بهترین بازیکن این فصل یوونتوس بوده و در اوج است. آلگری در پاسخ به این سؤال که آیا دیباال بهترین بازیکنی است که با او کار کرده، عنوان کرد: مقایسه کردن کار سختی است چون بازیکنان با هم فرق دارند. من خوش شانس بودهام که توانســتهام با بازیکنی مانند آندرهآ پیرلو هم کار کنم اگرچه او در پستی بسیار متفاوت بود. رونالدینیو هم بازیکنی خارقالعاده بود. یک بار در بازی (میالن) مقابل بارسلونا تمام تماشاگران حاضر در ورزشگاه نوکمپ 10 دقیقه برای او کف زدند. به جز اینها من با آنتونیو کاســانو، روبینیو و زالتان ابراهیموویچ هم کار کردهام. دیباال 23 ســاله است و هنوز فرصت زیادی برای پیشرفت دارد. او نسبت به سال گذشته از نظر فیزیکی خیلی فرق کرده است. دیباال باید بداند که چطور انرژیاش را در طول مســابقه مدیریت کند. او در برخی از مقاطع بازیهایمان کم میآورد. عالوه بر این باید روی حرکاتش با پای راســت هم کار کند و یاد بگیرد که چطور از آن استفاده کند. این موضوع شامل حال فدریکو برناردسکی هم میشود. هر دوی آنها بازیکنان بااستعدادی هستند اما باید بتوانند با هر دو پایشان بازی کنند.

ســرمربی بانوی پیر در پاسخ به این سؤال که آیا خأل دنی آلوزی که تابستان امسال از یوونتوس به پاریسنژرمن پیوست را در تیمش احساس میکند، تأکید کرد: او بازیکنی مهمی و تکنیکی است که فصل گذشته در نیم فصل دوم برای ما بسیار خوب کار کرد. سؤال جنجالی دیگری که از آلگری پرسیده شد درباره انتقال پرسروصدای لئوناردو بونوچی از یوونتوس به میالن در تابســتان امســال بود: لئو برای ما بازیکن مهمی بود اما تاریخچه یوونتوس کامال مشخص است. بسیاری از بازیکنان بزرگ از این تیم جدا شــدهاند. پس از فینال برلین (لیگ قهرمانان ســال ،)2015 بازیکنانی مانند پیرلو، ویدال و توز از ما جدا شــدند و همه فکر میکردند که کار یوونتوس تمام اســت اما ما از نو شروع کردیم. بعد از رفتن پوگبا و موراتا هم همین حرفها را میزدند اما باشگاه باز هم کارش را خوب انجام داد.

سرمربی پیشین میالن درباره ماریو ماندزوکیچ و استفاده از او به عنوان گوش چپ به جــای مهاجم نوک توضیح داد: او مرا میخنداند. ماریو خیلی خوب هم زبان ایتالیایی را میفهمد اما نمیخواهد نشــان دهد که ایتالیایی میداند چون نمیخواهد به زبان ایتالیایی توبیخ شود. ماریو بازیکن ناقالیی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.