رئیس فیفا: مسی هنوز در اندازههایمارادونانیست

Piroozi - - News -

جانی اینفانتینو، رئیس فیفا در مصاحبه جدید خود به مقایسه بین مارادونا و مســی پرداخت. بســیاری مارادونا را بهترین بازیکن تاریخ فوتبال می دانند. در این میان او مخالفانی جدی هم دارد که اعتقاد دارند لیونل مسی با اختالف، باالتــر از مارادونا قرار می گیرد: مارادونا چند جام را خودش به تنهایی کســب کرد. باورنکردنی است ولی او تفاوت ها را رقم می زد. او جادویی بود؛ جادویی. خدماتی که مارادونا به فوتبال کرد، از دست هیچ مدیری هم ساخته نیست. او همه را عاشــق فوتبال کرد. مهم نیست هوادار آرژانتین و ناپولی باشیم یا نه، غیرممکن اســت که مارادونا را دوست نداشته باشــیم. مسی؟ دهه 80 و 90 متعلق به مارادونا بود و در ده سال گذشته عصر، عصر مسی بوده است. مسی یک بازیکن خارق العاده اســت ولی او هنوز در مقایسه با مارادونا، یک قهرمانی جام جهانی را کم دارد. البته هستند بسیاری از بازیکنان بزرگ تاریخ که هرگز قهرمان جام جهانی نشدند و این هم از زیبایی های فوتبال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.