اینیستا: نسبت به 21 سال پیش، تغییرینکردهام

Piroozi - - News -

آنــدرس اینیســتا، کاپیتان بارســلونا که به تازگی قــراردادی مــادام العمر با این باشــگاه به امضا رســانده، عنوان کرد شــخصا تفاوتــی در وضعیت کنونــیاش با زمانی کــه بــه الماســیا پیوســت، نمیبینــد. ال مانچگو کــه از جملــه بهترین بازیکنــان تاریخ بارسلوناســت، به اولین بازیکن تاریخ این باشگاه تبدیل شد که قراردادی مادام العمر امضا میکند. بدین ترتیب اینیســتا در پایان هر فصل تصمیم میگیرد که فوتبالش را ادامه دهد یا نه: مثل همیشــه هســتم و نســبت به 21 ســال پیش که به بارسا آمدم، تغییــری نکــردهام. به لحاظ شــخصیتی و فردی، عوض نشــدهام. در طول این ســالها، بزرگترین چالشــی که داشــته و آن را درک کردهام، حفظ شور، اشتیاق و انگیزه برای بــازی و تمرین هر روزه اســت. اینکه همیشــه از فوتبال بازی کردنتــان لذت ببرید؛ همواره خوشــحال باشــید و از کاری که انجام میدهید، هیجان زده باشید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.