کاوانی:بهترینهمتیمیاموراتیاست

Piroozi - - News -

کاوانی که برای شــرکت در اردوی تیم ملــی اروگوئــه و بــازی در مرحله انتخابــی جام جهانی 2018 روســیه به کشورش سفر کرده اســت، در آنجا یک مصاحبــه با ســایت فدراســیون فوتبال اروگوئــه انجــام داد و در پاســخ به این ســؤال که بهترین بازیکنــی که کنارش بازی کرده چه کســی بوده، گفت: مارکو وراتی. کاوانی در پاســخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکــه بهترین مدافعی که روبه رویش بازی کــرده کــدام بازیکن بوده اســت؛ جورجو کیهلینــی، مدافع میانی یوونتوس و تیم ملی ایتالیا را انتخاب کرد و گفت: من به بازی در مرکز خط دفاعی عالقه دارم و اگر مهاجم نمیشــدم حتماً در آنجا بازی میکردم. مهاجم اروگوئهای ســابق ناپولی در نهایت در پاسخ به این سؤال که چه کسی را بهترین فوتبالیست تاریخ فوتبال میداند، بدون هیچ شک و تردیدی گفت: مارادونا.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.