ژاوی: در پایان فصل بازنشسته می شوم

Piroozi - - News -

اســطوره بارســلونا، ژاوی هرناندز که در حــال حاضر در تیم الســد قطــر بازی می کند، 90 درصد مطمئن اســت که در پایان فصل جــاری از فوتبال خداحافظی می کند: هدایــت قطر در جام جهانی ؟2022 چرا که نه؟ خوشــحال می شــوم هدایت این تیم را به عهده داشــته باشم. من اینجا هستم تا به آنها کمک کنم تا تیم بهتری شوند. ناراحت کننده اســت که باید بازنشســته شوم زیرا دوســت دارم تا 60 یا 70 سالگی بازی کنم اما نمی توانم. از دو یا ســه ســال پیش به مربی شدن فکر کرده ام. به حضور در اینجا افتخار می کنم. به احتمال 90 درصد در پایان این فصل از فوتبال خداحافظی میکنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.