طلسمی که فقط به دست رونالدو شکسته می شود

Piroozi - - News -

رئــال مادرید بیــش از آنچه که تصور می کند به گلزنی های رونالدو برای کســب عنوان قهرمانی اللیگا نیازمند اســت. آمارها نشــان میدهند که در تاریخ اللیگا هرگاه بهترین گلزن رئال تا پایان هفته هفتم، دو گله بوده، این تیم در نهایت به عنوان قهرمانی دســت پیدا نکرده است. رئال در 33 فصلی که قهرمان اللیگا شده، همیشــه بازیکنی در اختیار داشته که توانسته بیــش از 20 درصد مجمــوع گل هایش را به ثمر برساند و به همین دلیل نیازمند اوجگیری رونالدو و روشــن شدن موتور گلزنی های فوق ســتاره پرتغالی است. رونالدو از سال 2009 همواره بهترین گلزن رئال بوده اما در این فصل هنوز پایش به گلزنی باز نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.