کاکا:دیگرازفوتبال بازیکردنلذت نمیبرم

Piroozi - - News -

کاکا ستاره برزیلی و سابق میالن و رئال که آخرین بازیکنی بود که پیش از آغاز دوران رونالدو و مسی صاحب توپ طال شد، ادعا کرد دیگر از بازی کردن لذت نمی برد و احتماال به زودی از دنیای فوتبال خداحافظی خواهد کرد: دیگر از بازی کردن لذت نمی برم و بعد از هر بازی احساس درد دارم. دوست دارم دورانی مانند زیدان داشته باشم؛ زیرا او نیز بعد از جدایی از فوتبال بعد از مدتی متوجه شد که به مربیگری عالقه دارد و از آکادمی کارش را شروع کرد، من نیز چنین مسیری را دوستدارم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.