اسطوره های دوران کودکی نیمار

Piroozi - - News -

نیمار، ســتاره برزیلی پاری ســن ژرمن بازیکنان مورد عالقه خود در دوران کودکی را معرفی کرد. نیمار در مصاحبه با شــبکه تلویزیونی باشــگاه پالمیراس ضمن معرفی 4 بازیکن اسطوره در آن دوران اذعان داشــت که او زمان زیادی هوادار پالمیراس بوده است: ریوالدو ستاره ســابق بارســا مســلما بهترین بازیکن جهان در آن مقطــع بود. ایوار پائولینیو دوران اوج خود را در پالمیراس ســپری کرد و در ادامه راهی واســکوداگاما شــد؛ اما در پالمیراس مجموعا موفق به زدن 125 گل شــد. مارکوس یکی از ســنگربانان تاثیرگذار و بهترین بازیکنان تاریخ پالمیــراس بود که در جــام جهانی 2002 گلر اصلــی برزیل نیز بود. الکساندر ده ســوزا هافبک سابق برزیلی که با پای چپ فوق العاده ای داشت به او اجازه می داد تا در ضربات ایستگاهی درخشان ظاهر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.