هاینکس:رئالمیتواندالگوی خوبیبرایبایرنباشد

Piroozi - - News -

ســرمربی جدید بایرن از رئال مادرید به عنوان الگویی مناسب برای بازگشــت بایرن به روزهای اوج نام برد: او یک مربی بزرگ است و من همیشه برای آنچلوتی احترام زیادی قائل هستم. تحت تاثیر پیشرفت و سلطه رئال در سال های اخیر قــرار گرفتم. فکر می کنم رئال می تواند الگویی خوب برای ما در راه بازگشت به دوران اوج باشد. نسبت به بازیکنان تیم شــناخت خوبی دارم. خامس؟ شخصا شناختی نسبت به او ندارم. برای بازیکــن جوانی مثل خامس، تطابق یافتن با فوتبال آلمان دشــوار اســت ولی او باید بداند که حمایت شــخصی من را با خود خواهد داشــت. خامس فوتبالیست بااستعدادی است و من به این نوع بازیکنان عالقه دارم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.