دلورنتیس:ساریراباگواردیوالهم عوضنمیکنم

Piroozi - - News -

اورلیــو دلورنتیس میگوید حاضر نیســت ســرمربی تیمش مائوریســیو ســاری را با پپ گواردیوال، ســرمربی سرشناس منچسترسیتی عوض کند. ناپولی در فصول اخیر با هدایت ســاری نتایج خوبی کسب کرده و این فصل هم با کســب 7 برد متوالی از 7 بازی باالتر از یوونتوس در صدر جــدول قرار دارد و جزو مدعیان اصلی قهرمانی محســوب میشــود: پس از 13 ســال ریاست شــکی ندارم که االن اســکودتو و لیگ قهرمانان اروپا اهدافی است که میخواهم محقق شــود. ســرمربی ما یک جنتلمن و آدمی دوســت داشتنی است. من هرگز حاضر نیستم که ساری را بدهم و گواردیوال را بگیرم حتی اگر حقوق هر دوی آنها برابر باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.