مصدومیتپیشچکجدیاست

Piroozi - - News -

شــیرینی صعود به جام جهانــی 2018 برای لوکاس پیشــچک، مدافع تیم بروسیا دورتموند و تیم ملی لهستان تلخ شــد. تیم های ملی لهســتان و مونته نگرو از ســری مســابقات مقدماتی جام جهانی 2018 به مصاف هم رفتند که در نهایت تیم لهســتان موفق شــد تیــم مونته نگرو را با نتیجه 2-4 شکســت دهد و به صورت مســتقیم به جام جهانی صعود کند. طبق اعالم باشــگاه بروســیا دورتموند، لوکاس پیشــچک در این بازی دچار مصدومیت شده است. کیکر ادعا می کند مصدومیت بازیکن لهستانی تیم بروسیا دورتموند جدی اســت و این بازیکن حداقل باید به مدت 3 تا 4 هفته از میادین دور باشد. به نظر می رسد این بازیکن از ناحیه رباط پای راستش دچار مصدومیت شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.