استعفایمدیرباشگاهبارسلوناپذیرفتهشد

Piroozi - - News -

به نقل از نشــریه مارکای اسپانیا، آلبرت سولر مدیر فوتبال باشگاه بارسلونا از سمت خود استعفا کرد و استعفایش هم مورد قبول خوسپ ماریا بارتومئو، مدیر باشــگاه واقع شــد. ســولر که پیش از این هم به عنوان مدیر ورزشهای حرفهای باشــگاه بارسلونا فعالیت داشت، سه و ســال نیم به عنوان مدیر فوتبال کاتاالنها فعالیت کرد اما در ماههای اخیر به دلیل انتقاداتی که از عملکرد باشــگاه در حوزه نقل و انتقاالت (بــه خصوص در مورد انتقال نیمار به پاریســنژرمن و ناکامی برای خرید فیلیپه کوتینیو از لیورپول) تحت فشــار قرار گرفت و ســرانجام تصمیم به ترک پست خود گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.