شوایناشتایگر:ازبازگشتهاینکس بسیارخوشحالم

Piroozi - - News -

باستین شواین اشــتایگر، امیدوار است که مربی ســابقش در بایرن مونیخ به موفقیت برســد. هافبک 33 ساله باشگاه شــیکاگو فایر، پیرامون بازگشت یوپ هاینکــس به بایــرن مونیخ گفت: وقتــی که از مونیخ خبر رســید یوپ هاینکس به نیمکت بایرن برمیگردد بسیار خوشــحال شــدم. یوپ مردی با تجربه فراوان و مربیای فوقالعاده اســت. ارتباط قویای با باشــگاه دارد و از کارش لــذت میبرد. مــا تجربههای فراوانی با هم داریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.