اینسینیه:قهرمانمنالساندرودل پیرواست

Piroozi - - News -

لورنتزو اینســینیه یکی از بازیکنان جــوان تیم ملی ایتالیا و ناپولی اســت و در فصــول اخیر از عوامل موفقیت پارتنوپی بوده اســت: همیشــه گفته ام، حتی اگر هواداران ناپولی را ناراحت کند، قهرمان من الســاندرو دل پیرو است زیــرا از نظر من او بازیکن بزرگی بود و مرد بزرگی اســت. اولین گلی که برای ناپولی زدم، در ســن پائولو مقابل پارما بود. احســاس آن گل باورنکردنی بود زیرا برای یک ناپلی، گل زدن برای ناپولی در ســن پائولو چیزی نیســت که هر روز به دست آید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.