سرمربیولز:ازباختبرابرایرلند، درسخواهیمگرفت

Piroozi - - News -

پس از پیروزی جمهوری ایرلند مقابل ولز در کاردیف، کریــس کلمن به گفتگــو با خبرنگاران پرداخته اســت. با شکســت در این دیدار، امید های تیم ولز برای راهیابی به جام جهانی پایان یافت تــا آن ها باز هم در این تورنمنت، غایب باشند: مارتین اونیل بسیار خوب عمل کرد و به آن ها تبریک می گویم. بازیکنان من تمام تالش شان را کردند اما برای عبور از خط پایان، کافی نبود. است باعث رنجش شود اما شما از شکســت ها درس می گیرید و ما از این باخت، درس خواهیم گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.