کاندروا: می خواستیم توانایی خود را ثابت کنیم

Piroozi - - News -

در حالــی کــه کار ایتالیا در برابر آلبانی به بن بســت خورده بود، آنتونیو کاندروا با یک گل زیبا این تیم را به پیروزی رســاند تا حضور در سید یک پلی آف مقدماتی جام جهانی روسیه برای آتزوری قطعی شــود. کاندروا پس از بازی گفت: پس از تســاوی مقابل مقدونیه می خواســتیم توانایی خودمان را ثابت کنیم و فکر می کنم نتیجه خوبی گرفتیم. پیروزی در هیچ بازی ســاده نیســت و از پیش به شما هدیه داده نمی شــود. با هم صحبت کردیم و فهمیدیم باید با اتحاد بیشتر خودمان را به پلی آف برسانیم. حاال منتظر حریفمان هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.