رومنیگه:توخلهنوزشانسدارد

Piroozi - - News -

یــوپ هاینکس تا پایان فصل هدایت بایرن مونیخ را برعهده گرفته و پس از آن این تیم دوباره یک ســرمربی جدیــد را معرفی می کند. قبــل از انتخاب هاینکــس، توماس توخل یکــی از گزینه های جدی مســئوالن بایرن مونیخ اما در نهایت آن ها متقاعد نشــدند تا سرمربی ســابق دورتموند را به خدمت بگیرند. رومنیگه در مصاحبه کوتاهی با بیلد درباره احتمال پیوستن توماس توخل به بایرن مونیخ در فصل بعد گفت: نمی توانم به طور کلی این قضیه را رد کنم. ما هیچ تصمیمی بر ضد توخل اتخاذ نکرده ایم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.